| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-09-2022, 4:42 pm 
KWAKWAKWA

Receipts & Payments up to December 2021 Published 2020-21 ലെ താൽക്കാലിക വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സംസ്ഥാന ലാബിനു പുറമെ പാലക്കാട് അടക്കം 8 ജില്ലാ ലാബുകൾക്ക് NABL അംഗീകാരം

Consumers Corner

Services Dashboard

പെൻഷൻകാരുടെ ഭാഗം

കരാറുകാരുടെ ഭാഗം

KWA വകുപ്പ്തലം

പദ്ധതികളുടെ സ്ഥിതി വിവരം

ഓട്ടോമേഷനും നിരീക്ഷണവും

ദർഘാസുകളും ലേലങ്ങളും

സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൽ വായനശാല

ജി ഐ എസ്

News & Events

തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

മാസിക

സംഘടനകൾ

ഉപഭോക്തൃ പ്രൊഫൈൽ
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളം

Sri. Roshy Augustine

ബഹു. ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളം

ചെയർമാൻ

ശ്രീ. പ്രണബ്ജ്യോതി നാഥ് IAS

സെക്രട്ടറി, WRD

md
ശ്രീ.വെങ്കടേശപതി എസ്. IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി.

ടെക്നിക്കൽ മെമ്പർ

ശ്രീ. രാമസുബ്രഹ്മണി IA&AS

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്

ഗുണനിലവാരമുള്ള ശുദ്ധജലം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്

ശുദ്ധജല ഉത്പാദനം, വിതരണം, മലിന ജല ശേഖരണം, സംസ്കരണം എന്നിവയുടെ വികസനത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വേണ്ടി 1984 ലെ കേരള വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം 1984 ഏപ്രിൽ 1 ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിതമായി.

  • വീക്ഷണം

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള കുടിവെള്ളവും കുറ്റമറ്റ മലിനജല സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകും

  • ദൗത്യം

    വാതിൽപ്പടിയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദ പ്രസ്ഥാനമായി ഞങ്ങൾ സ്വയം രുപപ്പെടും

  • ഉപായം

    തുറന്നതും സത്യസന്ധവും ആയ ഇടപാടുകളിടെയും,സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തോടെയും, തൊഴിൽ രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു വഴി ജീവനക്കാരെ പരിഷ്‌കരിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇത് നേടും.

സന്ദേശം

Play Video
Jal Jeevan Mission
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു
ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ, നിർവ്വഹണം, പ്രമോഷൻ, പ്രവർത്തനം, പരിപാലനം, ധനസഹായം എന്നിവ.
ജലവിതരണം, മലിനജല ശേഖരണം നിർമ്മാർജനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സർക്കാരിനും, അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങക്കും വ്യക്തികൾക്കും നൽകുക
സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ.
അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലവിതരണ, മലിനജല സംവിധാനങ്ങളുടെ താരിഫ്, വെള്ളക്കരം, ജലവിതരണ, പരിപാലന സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുക, പരിഷ്കരിക്കുക.
ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.
സേവനം

ജല കണക്ഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്

ഓരോ സേവനങ്ങളുടെയും അപേക്ഷകൾ നിർദ്ദിഷ്ട രേഖകളോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതത് സേവനങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ വായിക്കുവാൻ താഴെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)