| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA
ഓട്ടോമേഷനും നിരീക്ഷണവും

JICA 93 MLD WTP Pattuvam

Flow and Sump Levels

JICA 73 MLD WTP Meenad

Flow and Sump Levels

JICA WTP Cherthala

WTP Inflow and Outflow

174 mld wtp peruvannamuzhi

Intake/ Treated Water Level & Flow

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം