ഫൈനാൻസും അക്കൗണ്ടുകളും

Annual Accounts

ഡി.സി.ബി.

Budget Estimates

Receipts & Payments

Financial Trends

Targets & Achievements

Income & Expenditure

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Pending Commitments - Revenue

സാമ്പത്തിക പ്രകടന വിവരങ്ങൾ

NPS Subscription Details

DCB Arrear Trend Analysis

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content