അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ച്

1984 ഏപ്രിൽ 1 ന് കേരള ജല-മാലിന്യ ജല ഓർഡിനൻസിന് കീഴിൽ കേരള ജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിതമായി. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും, മലിനജലത്തിന്റെയും മാലിന്യങ്ങളുടെയും ശേഖരണവും സംസ്കരണത്തിനുമായുള്ള പദ്ധതികളുടെ ആവിഷ്കരണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിനെ ആണ് കേരള ജല അതോറിറ്റി ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്തത്. പിന്നീട് കേരള ജലവിതരണ, മലിനജല നിയമം 1986 (1986 ലെ നിയമം 14), ഓർഡിനൻസിന് പകരമായി നിലവിൽവന്നു. പഴയ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെതായി ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളും ആസ്തികളും നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 16 പ്രകാരം ചേർത്താണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കേരള സംസ്ഥാന ഗ്രാമവികസന ബോർഡിന്റെയും ആസ്തി, ബാധ്യതകൾ,അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ജലവിതരണ, മലിനജല പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിലെ 18 പ്രകാരം അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായി .

SINCE 1984

പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ, നിർവ്വഹണം, പ്രമോഷൻ, പ്രവർത്തനം, പരിപാലനം, ധനസഹായം എന്നിവ.
ജലവിതരണം, മലിനജല ശേഖരണം നിർമ്മാർജനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സർക്കാരിനും, അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങക്കും വ്യക്തികൾക്കും നൽകുക
സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ.
അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലവിതരണ, മലിനജല സംവിധാനങ്ങളുടെ താരിഫ്, വെള്ളക്കരം, ജലവിതരണ, പരിപാലന സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുക, പരിഷ്കരിക്കുക.
ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.
ദർശനം ദൗത്യം

വീക്ഷണം

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള കുടിവെള്ളവും കുറ്റമറ്റ മലിനജല സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകും

ദൗത്യം

വാതിൽപ്പടിയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദ പ്രസ്ഥാനമായി ഞങ്ങൾ സ്വയം രുപപ്പെടും

ഉപായം

തുറന്നതും സത്യസന്ധവും ആയ ഇടപാടുകളിടെയും,സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തോടെയും, തൊഴിൽ രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു വഴി ജീവനക്കാരെ പരിഷ്‌കരിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇത് നേടും.
മുൻ‌ഗണന പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികൾ

To provide functional household tap connection to all households in rural areas 941 gram Panchayats by 2024 under jal jeevan mission.

നഗരങ്ങളിലെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന മലിനജല പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണവും നടപ്പിലാക്കലും.

കൂടുതൽ സുതാര്യവും ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദവും ചലനാത്മകവുമായ സേവനങ്ങക്കായി സമഗ്രമായ ഐ.ടി. പരിഹാരം.
ചരിത്രം, രൂപീകരണം

The Kerala Water Authority is one of the nodal agencies for implementing water supply and sewerage schemes in the State. A peep into the historical evolution of the Authority into its present form would stress the importance bestowed by the various Governments to the water supply and sanitation sectors over the years and the need to improve its standards and performance to the highest levels by taking every effort towards that direction. The history of organised piped water supply in Kerala dates back to the beginning of twentieth century. Over the years, the organisational set up for the implementation and management of water supply schemes had undergone several changes. The evolution of the organisational structure from a government department to an autonomous body is described below. In the earstwhile Cochin State, Chowara Ernakulam water works was established during 1914 or so during First World War period. Till the year 1833, when the erstwhile Travancore was a princely State, there was no separate agency for executing public works. In 1833, a ‘maramath’ department was formed as a branch of the ‘Huzur Cutchery’ or the Secretariat. Water supply related activities were also vested with this department. The water supply scheme to Thiruvananthapuram, the capital of the erstwhile kingdom of Travancore, was planned in the earlier part of this century and a report of the scheme was prepared in 1921. The construction of the project was started in 1931 and the scheme was inaugurated on 11- 12-1933 by Lord Wellington, the then Viceroy and Governor General of India. The PWD continued to be in charge of water supply till 1935. A Water Works and Drainage Engineering Department was constituted on 2-7-1935 as water supply related activities began to expand. These functions were delinked from the PWD and entrusted with the new department. The large capital works of the Trivandrum Drainage Scheme, water supply schemes to Alleppey, Nagercoil and Shenkotta were the immediate responsibility of the Water Works and Drainage Engineering Department. The organisations for implementing water supply schemes in the different States of India faced many obstacles such as lack of finance, organisational incapability, shortage of trained manpower in the field of Public Health Engineering etc. 

In 1954 Government of India announced the National Water Supply Programme and made provisions to assist the States in the implementation of their urban and rural water supply schemes. The State Government were asked to set up their own Public Health Engineering departments and build up adequate number of trained personnel. Following this, in Kerala, water supply and drainage were delinked form Waterworks and Drainage department and the Public Health Engineering Department was formed in 1956. This department was responsible for investigation, planning, design, execution, operation and maintenance and the management of water supply and sewerage schemes in the urban and rural areas of the State. Since independence, the Central and State Governments introduced several new programmes in the water and sanitation sector. The implementing agencies in the States failed to cope with the increased workload and experienced lot of problems. From the early 1960s expert panels repeatedly pointed out lack of autonomy as a main constraint. Several other expert bodies have also suggested the setting up of statutory water and sewerage boards as an essential step to improve the performance of this sector. As early as 1960-61, the National Water Supply and Sanitation Committee had recommended that independent statutory bodies styled as ‘Water and Drainage Boards either on a State-wise or on a region-wise should be set up, clothed with adequate statutory powers to promote and finance water supply and sewerage schemes for all urban local bodies. Similarly, the Planning Commission in the Third Five Year Plan report (1961-66) had recommended that statutory water and sewerage boards, empowered to float loan and levy cess and set up with the object of undertaking water supply and sewerage schemes with their jurisdiction, were likely to be helpful in the effective and efficient management of water supply schemes. The All India Seminar on financing and management of water and sewerage works held in 1964 also recommended the formation of water and drainage boards. The High Level Committee on Social Infrastructure and Services had observed in its report in 1984 as follows: “It is hard to find any definite policy being followed in all these prior to the commencement of the decade (International Drinking Water Supply and Sanitation Decade), not to speak of the strategies evolved or the specific measures taken and pursued in any systematic manner. More often than not, schemes were taken up in various corporations, towns and panchayats more from consideration of convenience, political pressure and availability of funds. With the result, it cannot be claimed that any of the rationale followed for the development of the sector has been adopted. This sector (water and sanitation), should be declared as a specialised one with its entire management vested in a statutory autonomous board/boards with full powers for their entire development, thus including collection of revenue, pricing, mobilisation of the sources etc.” With substantial loan assistance from the Life Insurance Corporation of India, the Public Health Engineering Department ventured on a massive water supply programme, primarily urban, in the early seventies. Direct assistance from the Government of India under the Accelerated Rural Water Supply Programme helped to improve the rural coverage. As a result, during the period 1970-71 to 1980-81, 33 urban water supply schemes and 955 rural water supply schemes were brought into operation in the State (Report of the High Level Committee on Social Infrastructure and Services, 1984). The Public Health Engineering Department could not raise the huge investments needed for extending its services. Assistance of external agencies was badly needed and it was believed that, the constitution of an autonomous body would help in mobilising the resources. The recommendations of the expert bodies also supported for formation of an autonomous body for the development and regulation of water supply and wastewater collection and disposal and matters connected there with. The Kerala Water Authority was constituted by the Government of Kerala on the 1st April 1984 through the proclamation of the Kerala Water and Wastewater Ordinance which was later ratified by the enactment of the Kerala Water Supply and Sewerage Act, 1986 (Act 14 of 1986). The dilating significance significance attributed to the water supply sector is apparent from the transformation of a part of Government department into a large autonomous body of the State’ with several functions attached to it. This systematic evolution which took place over the period of time would endorse the fact that water supply sector should be run and operated with professional approach in administration, finance and engineering. Otherwise the Government will be forced to own the enhanced financial burdens in the years to come as well

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)