| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA
അതോറിറ്റി

Governing body Former Chairmans Former Managing directors
ശ്രീ. ടി. കെ. ജോസ് IAS
ചെയർമാൻ
ശ്രീ. പ്രണബ്ജ്യോതി നാഥ് IAS
സെക്രട്ടറി
ശ്രീ ഉമേഷ് N.S.K IAS
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി.
ടെക്കിനിക്കൽ മെമ്പർ
ശ്രീ. അലക്സ് കണ്ണമല
മെമ്പർ
ശ്രീ. മുരുകദാസ് വി.
മെമ്പർ
ശ്രീമതി. ശാരദ മുരളീധരൻ IAS
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
md
ശ്രീ.വെങ്കടേശപതി എസ് IAS
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
Smt. Tixy S Nelson
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി
Sri. V. Ramasubramani IA & AS
അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ
ശ്രീ. ചെറ്റച്ചൽ സഹദേവൻ
മെമ്പർ
Sri. T.V.Balan
മെമ്പർ

Sl.No.NAMEFROM TO
25Sri.T.K.JOSE IAS29.06.2020
24Dr.VISHWAS MEHTA IAS31.01.201928.06.2020
23Smt.TINKU BISWAL IAS06.07.201830.01.2019
22Sri.TOM JOSE IAS22.01.201805.07.2018
21Smt.TINKU BISWAL IAS23.03.201722.01.2018
20Sri.V.J.KURIAN IAS30.06.201122.03.2017
19Sri.PRADEEP KUMAR IAS10.12.201026.03.2011
18Sri.L.RADHAKRISHNAN IAS13.08.201009.12.2010
17Sri.JAYATHILAK IAS29.12.200907.07.2010
16Sri.K.JAYAKUMAR IAS26.05.200728.12.2009
15Sri.SAYAN CHATTERJEE IAS30.08.200625.05.2007
14Sri.K.J.MATHEW IAS26.04.200220.08.2006
13Sri.N.V.MADHAVAN IAS08.03.200230.03.2002
12Sri.K.JAYAKUMAR IAS24.09.200107.03.2002
11Sri.T.BALAKRISHNAN IAS16.11.200023.09.2001
10Sri.ELIAS GEORGE IAS01.10.199715.11.2000
9Sri.VARADACHARY IAS20.11.199630.09.1997
8Sri.SUNDARESHAN IAS20.11.199519.11.1996
7Sri.N.V.MADHAVAN IAS16.11.199220.11.1995
6Sri.BABU JACOB IAS16.07.199116.11.1992
5Dr.D.BABU PAUL IAS21.08.198915.07.1991
4Sri.K.RAMACHANDRAN IAS11.08.198608.08.1989
3Sri.T.V.SWAMINATHAN IAS15.06.198610.08.1986
2Sri.K.KARUNAKARAN16.03.198615.06.1986
1Sri.M.P.GANGADHARAN01.03.198415.03.1986

SL.No.NAMEFROMTO  
30Sri.VENKATESAPATHY S. IAS30.05.2020
29Dr.B.ASHOK IAS01.12.201929.05.2020
28Dr.A.KOWSIGAN IAS07.06.201830.11.2019
27Sri.A.R.AJAYAKUMAR IAS16.05.201807.06.2018
26Smt.A.SHAINAMOL IAS05.12.201615.05.2018
25Sri.AJIT PATIL IAS20.02.201505.12.2016
24Sri.T.C.SUBRAN (ADDL. CHARGE)21.01.201520.02.2015
23Sri.ASHOK KUMAR SINGH IAS21.02.201121.01.2015
22Dr.V.K.BABY IAS30.08.201021.02.2011
21Smt.SUSAN JACOB31.08.200930.08.2010
20Smt.SUSAN JACOB (ADDL. CHARGE)02.07.200931.08.2009
19Sri.V.K.GIRIJAVALLABHAN IA & AS (ADDL. CHARGE)22.04.200902.07.2009
18Sri.C.SURESH BABU15.03.200821.04.2009
17Sri.C.SURESH BABU (ADDL. CHARGE) 26.09.200714.03.2008
16Sri.T.P.MOHANLAL01.08.200525.09.2007
15Sri.P.C.VIJAYAKUMAR29.05.200431.07.2005
14Sri.P.C.VIJAYAKUMAR (ADDL. CHARGE) 30.04.200429.05.2004
13Smt.T.R.INDIRA02.07.200330.04.2004
12Smt.T.R.INDIRA (ADDL. CHARGE)30.06.200301.07.2003
11Sri.R.RAMANUJAM19.10.200130.06.2003
10Sri.N.S.BALACHANDRAN NAIR21.10.199819.10.2001
9Sri.N.S.BALACHANDRAN NAIR (ADDL. CHARGE)31.08.199821.10.1998
8Sri.K.G.GOVINDAN KUTTY NAIR (ADDL. CHARGE) 17.06.199831.08.1998
7Dr.W.R.REDDY IAS27.04.199817.06.1998
6Sri.K.G.GOVINDAN KUTTY NAIR (ADDL. CHARGE) 30.11.199727.04.1998
5Smt.S.KRISHNAVENI28.08.199530.11.1997
4Sri.M.P.MOHAN22.08.199221.08.1995
3Sri.K.PADMANABHAN NAIR21.08.198921.08.1992
2Sri.C.J.MATHEWS22.08.198621.08.1989
1Sri.N.S.BHAIRAVAN01.04.198422.08.1986

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം