| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
വിസിറ്റ് ചെയ്തവർ: 1641023  Last updated at 29-01-2022, 7:04 am 

Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal Assured tap water supply to every rural household by 2024 Registration Commences From 1st January 2022 Click Here For More Hackathon For Developing Smart Pumping Stations Pay Your Water Bills Online Using Quick Pay... Pay Now Stay Home... Stay Safe...
Sri. Pinarayi Vijayan

Hon'ble Chief Minister of Kerala

Sri. Roshy Augustine

Hon'ble Minister for Water Resources

Sri. T. K. Jose IAS

Chairman

Sri. Pranabjyothi Nath IAS

Secretary, WRD

md
Sri.Venkatesapathy S. IAS

Managing Director

Sri. Sreekumar G.

Technical Member

Sri. V. Ramasubramani IA & AS

Accounts Member

About us

We are dedicated to provide quality water

Kerala water authority was established on 1st April 1984 under the Kerala Water and Waste Water Ordinance 1984 to provide for the development and regulation of water supply and waste water collection and disposal.

  • Vision

    We will provide quality water and waste water services in an environmental friendly and sustainable manner.

  • Mission

    We will transform ourselves to a consumer friendly organisation providing services at the doorstep.

  • Strategy

    We will achieve this by being open and honest in our business dealings. Financially self sufficient valuing and developing our employees continuously improving our work practices.

Messages and Videos

Play Video
Flow Failure Alert System

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം