| Toll Free - 1916 | | Pay Now |
Visitor Counter: 662048  Last updated at 07-03-2021, 9:08 pm 
KWAKWAKWA

2024-ഓടെ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും.
വ്യക്തിഗത ഫംഗ്ഷണൽ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ (FHTCs)
വഴി സുരക്ഷിതവും മതിയായതുമായ കുടിവെള്ളം
നൽകുവാൻ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു
Target 2020 - 2021
2142028
Total House Holds [Rural]
6714823
FHTC As On 01.04.2020
1749567
FHTC To Be Given
4965256
കൂടുതലറിയുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക
Stay Home... Stay Safe.... ക്വിക് പേ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ബില്ലുകൾ ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക ... പണം അടയ്ക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മൊബൈൽ സൗഹൃദ അറിയിപ്പുകൾ നേടുക മൊബൈൽ സൗഹൃദ പണമടവ് നടത്തുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക mobile_screen_share

Contractors from all over India can participate in Kerala JJM tenders Contrators licencing - Eligibilty criteria updated Top Non-Domestic and Domestic Defaulters

GIS

Statistics at a Glance

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം

KWA വകുപ്പ്തലം

Chairman's Desk

പദ്ധതികളുടെ സ്ഥിതി വിവരം

JJM Tenders

പെൻഷൻകാരുടെ ഭാഗം

പരിശീലനങ്ങൾ

മാസിക

Automation

News & Events

തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ വിഭാഗം

JACSS

Comprehensive IT Solution
News at a Glance

ശ്രീ. ടി. കെ. ജോസ് IAS

ചെയർമാൻ

ശ്രീ. പ്രണബ്ജ്യോതി നാഥ് IAS

Secretary, WRD

ശ്രീ.വെങ്കടേശപതി എസ് IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി.

ടെക്കിനിക്കൽ മെമ്പർ

ശ്രീ. രാമസുബ്രഹ്മണി IA&AS

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഗുണനിലവാരമുള്ള ജലം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്

ജലവിതരണത്തിനും, മലിനജല ശേഖരണവും അതിന്റെ സംസ്കരണത്തിനുമായുള്ള പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമായി 1984 ഏപ്രിൽ 1 ന് കേരള ജല-മലിനജല ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം കേരള ജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു.

  • ദർശനം

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള കുടിവെള്ളവും മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകും.

  • ദൗത്യം

    പടിവാതിൽക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദ പ്രസ്ഥാനമായി ഞങ്ങൾ സ്വയം രുപപ്പെടും

  • തന്ത്രം

    തുറന്നതും സത്യസന്ധവും ആയ ഇടപാടുകളിലൂടെയും, സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തോടെയും, തൊഴിൽ രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം പരിഷ്‌കരിച്ചും ഞങ്ങൾ ഇത് നേടും.

സന്ദേശം

Play Video
Covid 19 Awareness Video Message
Main Functions of Kerala Water Authority Includes
ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ, നിർവ്വഹണം, പ്രമോഷൻ, പ്രവർത്തനം, പരിപാലനം, ധനസഹായം എന്നിവ.
ജലവിതരണം, മലിനജല ശേഖരണം നിർമ്മാർജനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സർക്കാരിനും, അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങക്കും വ്യക്തികൾക്കും നൽകുക
സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ.
അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലവിതരണ, മലിനജല സംവിധാനങ്ങളുടെ താരിഫ്, വെള്ളക്കരം, ജലവിതരണ, പരിപാലന സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുക, പരിഷ്കരിക്കുക.
ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.
Jal Jeevan Mission District Wise FHTC Target 2020 - 21

സേവനം

ജല കണക്ഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്

ഓരോ സേവനങ്ങളുടെയും അപേക്ഷകൾ നിർദ്ദിഷ്ട രേഖകളോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സമർപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതത് സേവനങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാണുന്നതിന് കൂടുതൽ വായിക്കുവാൻ താഴെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2328654
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം