| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA
ജലജീവൻ മിഷൻ

Jal Jeevan Mission (JJM) is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual Functional Household Tap Connections (FHTCs) by 2024 to all households in rural India. JJM will be based on a community approach to water and will include extensive Information, Education and communication as a key component of the mission.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം