ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഫൈൽ

Sri. Roshy Augustine

ബഹു. ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളം
Room No.208, North Block,
Govt. Secretariat, Statue,
തിരുവനന്തപുരം
Ph-0471-2518482

ശ്രീ. ടി. കെ. ജോസ് IAS

ചെയർമാൻ
Additional Chief Secretary,
Home & Vigilance, Water Resources Department, Coastal Shipping & Inland Navigation Department

md
ശ്രീ.വെങ്കടേശപതി എസ്. IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി.

Technical member
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. രാമസുബ്രഹ്മണി IA&AS

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)