ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഫൈൽ

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

ബഹു. ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളം
Room No.129, North Block,
Govt. Secretariat, Statue,
തിരുവനന്തപുരം
Ph: 0471-2333487 Mob: 9400099333
E-mail: min.irr@kerala.gov.in

ശ്രി. അശോക് കുമാർ സിംഗ് IAS

ചെയർമാൻ
Secretary, Water Resources,
Government Secretariat
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. പ്രേംകുമാർ വി. ആർ. IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

ഡോ. ബിനു ഫ്രാൻസിസ് IAS

ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

sethu
ശ്രീ. എസ്. സേതുകുമാർ

Technical member
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content