| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA
സ്ഥാപന രൂപരേഖ

Minister for Water Resources, Room No.208, North Block, Govt.Secretariat,Statue, Thiruvananthapuram Ph-0471-2518482
minister roshy augustine

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

Minister for Water Resources
Chairman KWA & Additional Chief Secretary, Home & Vigilance, Water Resources Department, Coastal Shipping & Inland Navigation Department
/var/www/html/wp-content/uploads/2020/07/t-k-jose-acs

ശ്രീ ടി കെ ജോസ് IAS

ചെയർമാൻ
Managing Director Jalabhavan, Kerala Water Authority, Vellayambalam, Thiruvananthapuram
md_result

എസ് വെങ്കിടേശപതി IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
Technical member Jalabhavan, Kerala Water Authority, Vellayambalam, Thiruvananthapuram
/var/www/html/wp-content/uploads/2020/07/TM

ജി ശ്രീകുമാർ

Technical member

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം