ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഫൈൽ

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

ബഹു. ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളം
Room No.208, North Block,
Govt. Secretariat, Statue,
തിരുവനന്തപുരം
Ph-0471-2518482

ശ്രീ. പ്രണബ്ജ്യോതി നാഥ് IAS

ചെയർമാൻ
Secretary, Water Resources, Coastal Shipping & Inland Navigation Department
Government Secretariat
തിരുവനന്തപുരം

md
ശ്രീ.വെങ്കടേശപതി എസ്. IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി.

Technical member
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ
Jalabhavan,
Kerala Water Authority,
Vellayambalam,
തിരുവനന്തപുരം

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)