ഉപഭോക്തൃ പരാതികൾ

aqua loom logo
അക്വാലും

ഉപഭോക്തൃ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ

/var/www/html/wp-content/uploads/2020/08/toll-free
1916

ഉപഭോക്തൃ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ

/var/www/html/wp-content/uploads/2020/08/Whatsapp
വാട്സ്ആപ്
9495998258

ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ച് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

/var/www/html/wp-content/uploads/2020/08/facebook-messenger-logo
ഫേസ്‌ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ

ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഉപയോഗിച്ച് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

Kochi Smart City Mobile Service Unit

24 X 7 Call Control Room Number

0484 - 2361369

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content