പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെയും അപ്പീൽ അധികാരികളുടെയും ജില്ലാതല പട്ടിക

Right to Information – List of Appeal Authority, Public Information Officers             
സീരിയൽ നമ്പർSubjectSPIOPhone No. / Mobile No.First AppealMobile No.
1Store PurchaseEE (SP) (i/c)0471-2322797 / 8547638200Secretary (SU)9447768484
2Information TechnologyEE (IT)0471-2324445 / 8547638083Secretary (SU)9447768484
3Board Meetings / Agenda Notes & Land MattersAEE (SU)0471-2322725 / 8547638248Secretary (SU)9447768484
4വിജിലൻസ്AEE (Vigilance)0471-2736783 / 8281597978 DCE (VIG)8547638022
5Vigilance EnquiryEE (Vigilance Cell)0471-2324061 / 8547638044 DCE (VIG)8547638022
6Tender and Revised EstimatesAEE (Work South)0471-2327208 / 8547638353DCE (Works)8547638494
7Annual Plan / Planning of Main Projects / BudgetEE (Planning)0471-2324445 / 8547638082DCE (Planning)8547638016
8Monitoring of schemes / Preparation of Statutory Progress reports / BuildEE (Monitoring)0471-2339716 / 8547638083DCE(Monitoring)8547638582
9Monitoring Progress and timely intervention on the O&M related worksEE (Operation)0471-2735357  / 8547638199DCE (Works) i/c8547638494
10Electrical EstimatesAEE (Electrical)8547638338DCE (Works)8547638494
11Technical Audit of Projects  / NIT Preparation,WaterAEE (TMU)0471-2328607 / 8547638240DCE (TMU)8547638582
12Jalanidhi ProjectsAEE (Sector Development Cell)8547638231DCE(Monitoring)8547638582
13Legal MattersDeputy Law Officer0471-2334112 / 8547174240Law Officer8547638580
14National Pension SystemAccounts Manager III8281597987അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
15Database ManagementDatabase Administrator8547638080Secretary (SU)9447768484
16Establishment matters  / Seniority Lists / Transfer & Posting / AppointmentsAO ( Establishment & Administration)8547638092സീനിയർ എ.ഒ.8547638077
17Payslip/Authorisattion of pensionAO (Pay slip & Pension)8547638130അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
18Accounts / General Provident FundAO (Accounts)8547605712അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
19AuditAO (Internal Audit)8281597959അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
20Funds  AO (Funds)  8547638014അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
21Pension DisbursementAO (Pension Disbursement Cell)8289940598അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
22Revenue / Complaints regarding RevenueAO (RMC)8547638111അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
23H.R. BillsAO (Seniority Cell Funds)8289940601അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 19447769393
24പരിശീലനംEE to MD0471-2322797 / 8547638200DCE (General)8547638030
25Right to Information, AdvertisementPrincipal Information Officer8547638114Secretary (SU)9447768484
26APIOU.D.Clerk (SU)   

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content