പതിവായി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

അല്ല. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായതിനാൽ കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് സ്വീകാര്യമല്ലാ.
അടക്കാം. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവരാവകാശ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content