കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
Under RTI Act Section IV – B
കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലകളും കടമകളും

കേരള ജല വിതരണ, മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന നിയമം -1966 പ്രകാരം അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലകൾ

(i) ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുമുള്ള പദ്ധതികളുടെ ആവിഷ്കാരം, നിർവ്വഹണം, പുനരുദ്ധാരണം, നടത്തിപ്പ്, പരിപാലനം, ധനസഹായം;

ജലവിതരണം, മലിനജല ശേഖരണം നിർമ്മാർജനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സർക്കാരിനും, അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങക്കും വ്യക്തികൾക്കും നൽകുക

സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജലം ശേഖരിക്കുന്നതിനും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സംസ്ഥാനതല പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കൽ.

അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലവിതരണ, മലിനജല സംവിധാനങ്ങളുടെ താരിഫ്, വെള്ളക്കരം, ജലവിതരണ, പരിപാലന സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുക, പരിഷ്കരിക്കുക.

(v) ജലവിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക;

(vi) ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് നിർവഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും;

(vii) സംസ്ഥാനത്തെ ജലവിതരണവും മലിനജല സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ കഴിവിനെയും പരിശീലനത്തിന്റെയും ആവശ്യകതകൾ വിലയിരുത്തൽ;

(viii) അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക ഗവേഷണം നടത്തുക;

(ix) സംസ്ഥാനത്തെ ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജലവും കാര്യക്ഷമമായ മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക;

(x) സർക്കാർ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അതോറിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

(x) സർക്കാർ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അതോറിറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക.

KWA ഓഫീസർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം എംപ്ലോയീസ് റെഗുലേഷനിലെ ചട്ടങ്ങളും ചുമതലകളും അനുസരിച്ച്.

തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

(a) സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം.

(b) വാട്ടർ അതോറിറ്റി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം

(c) ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്.

KWA - ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ

കേരള ജലവിതരണ സിവറേജ്‌ ആക്ട് -1986, KWA(WS) -റെഗുലേഷൻസ് -1991, എം‌പ്ലോയീസ് റെഗുലേഷൻ & ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകൾ, പൗരാവകാശ രേഖ, കേരളാ സർവീസ് റൂൾ, കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് റൂൾ എന്നിവയാണ് അതോറിട്ടിയുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ.യുടെ നിയമങ്ങൾ‌, ചട്ടങ്ങൾ‌, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ‌, മാനുവലുകളും, രേഖകളും

റൂൾ 1: കേരള വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ (മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ) നിയമങ്ങൾ, 1985

റൂൾ 2: കേരള വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, മിനിസ്റ്റീരിയൽ & ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവീസ് റൂൾസ്, 1986

റൂൾ 3: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (അതോറിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് യാത്രാ അലവൻസ്, പ്രതിദിന അലവൻസ്, സിറ്റിംഗ് അലവൻസ് എന്നിവ നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, 1991

റൂൾ 4: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട്) നിയമങ്ങൾ, 1993

റൂൾ 5: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (ഓഡിറ്ററുടെ അധികാരങ്ങളും അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും) നിയമങ്ങൾ, 1983

റൂൾ 6: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (മൂല്യത്തകർച്ചയും, കരുതലും, അതിന്റെ വിനിയോഗവും) നിയമങ്ങൾ, 1992

റൂൾ 7: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (പൊതു ടാപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ജലവിതരണം) നിയമങ്ങൾ, 1993

റൂൾ 8: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി (സർചാർജ്) നിയമങ്ങൾ, 1994

റൂൾ 9: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ) നിയമങ്ങൾ, 1999

റൂൾ 10: കേരള വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, മിനിസ്റ്റീരിയൽ & ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവീസ് റൂൾസ്, 2011

റൂൾ 11: കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിനായി പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ

റൂൾ 12: കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിനുള്ള പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ.

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് KWA

KWA –Act-1986 & KWA (WS) -Regulations-1991, ജീവനക്കാരുടെ അധികാരവും ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും ചട്ടങ്ങളും, KWA ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങൾ, സമയാസമയങ്ങളിൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗവ. ഓർഡറുകൾ, അക്കൗണ്ട്സ് മാനുവൽ, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി രജിസ്റ്ററുകൾ.

പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് പോളിസി മേക്കിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്‌

കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ.യുടെ നയങ്ങൾ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ച് സർക്കാരും ബോർഡും തയ്യാറാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

KWA യുടെ ബോർഡുകൾ / കൗൺസിലുകൾ / കമ്മിറ്റികൾക്കുള്ള പൊതു പ്രവേശനം

കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ.യ്ക്ക് ഉന്നതതല സമിതി, ടെണ്ടർ കമ്മിറ്റി, ഉന്നതതല സാങ്കേതിക സമിതി, വിജിലൻസ് കമ്മിറ്റി, പരാതി സമിതി തുടങ്ങിയ കമ്മിറ്റികളുണ്ട്…

ബോർഡിന്റെയും കമ്മിറ്റികളുടെയും ഓരോ പ്രസ്താവനയും ബോർഡിന്റെ മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റുസുകളും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താറുണ്ട്

KWA ജീവനക്കാരുടെ ഡയറക്ടറി

കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ. ജീവനക്കാരുടെ സംഖ്യാബലം -         8743

സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരുടെ ആകെ എണ്ണം -           5677

സാങ്കേതികേതര സ്റ്റാഫുകളുടെ ആകെ എണ്ണം -   3066

പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന്റെ വിവരണം

The employees of KWA draw salary on the basis of the Pay Revised as per the Order No:G.O(P) No.23/2022/WRD dated 25/10/2022.

കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ.യിലെ ജീവനക്കാർക്ക് GPF പദ്ധതി പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു.

കെ‌.ഡബ്ല്യു.എ.യിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു.

ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ

Account No:  57047105554 

IFSC Code:  SBIN0070020

Branch: SBI Kowdiar

Account Holder – Accounts Officer (Admn & Estt)

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content