അതിഥി മന്ദിരം
അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലെ ബുക്കിംഗ് നമ്പരുകളും വാടക വിശദാംശങ്ങളും
തിരുവനന്തപുരം

Mobile Number: 8547697567
Land Line: 0471-2321379
email: kwaguesthousetvm@gmail.com

അതിഥി മന്ദിരങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ

Rates are revised from 04.01.2020. click below button to view/ download the order.

Download
അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലെ ടെലിഫോൺ നമ്പരുകൾ
സ്ഥലംഫോൺനമ്പർ
തിരുവനന്തപുരം0471-2328773
പേപ്പാറ047-22170416
Kottayam0481-2301685
മുവാറ്റുപുഴ0485-2813202
പിറവം0485-2243356
എറണാകുളം0484-2391395
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട0480-2820608
കോഴിക്കോട്0495-2370095
0495-2371053
സുൽത്താൻബത്തേരി0493-6620422
കാസർഗോഡ്0499-2521144
Aruvikkara0471-2888239
Kollam0474-2747307
Alappuzha0477-2252595
പുത്തൻകുരിശ്0484-2760490
മൂന്നാർ04865-231570
ചാലക്കുടി0480-2842679
ഗുരുവായൂർ0487-2556461
Kannur0497-2705976
ശബരിമല സന്നിധാനം0473-5202111
പമ്പ0473-5203360

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content