About Sewerage Wing

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ നഗരവൽക്കരണത്തോടെ, മലിനജലവും കക്കൂസ് മാലിന്യവും മൂലം കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മലിനജലനിർമ്മാർജ്ജന സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് മലിനജലം നേരിട്ട് പുറന്തള്ളുന്നതും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യങ്ങൾ അരുവികളിലേക്കും കനാലുകളിലേക്കും പുറന്തള്ളുന്നതും മുഴുവൻ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും മലിനമാക്കി.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് സമൂഹത്തിന് മുൻ‌ഗണന നൽകുന്ന രണ്ട് അടിസ്ഥാന അവശ്യ സൗകര്യങ്ങളാണ് സുരക്ഷിതമായ ജലവിതരണവും ശുചിത്വ ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളും. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, ശുചിത്വം എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ ജലവിതരണത്തേക്കാൾ വളരെ പുറകിലാണ്. ജലവിതരണം ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായി ആരോഗ്യത്തെ അളക്കാൻ കഴിയൂ.

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും / കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളായ നഗര / ഗ്രാമവികസനം, ജലസേചനം, പൊതുജനാരോഗ്യം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി മുതലായവയിലൂടെ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും സംസ്കരിച്ച മലിനജല ഉപയോഗത്തിനും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കണം. ബഹു: സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സമയക്രമത്തിൽ ഓരോ നഗരത്തെയും പട്ടണത്തെയും ഗ്രാമത്തെയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അതാത് പ്രാദേശിക ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല. അതിനാൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പരിചയസമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉള്ള കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മലിനജല പരിപാലനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു.

മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന മേഖലയിൽ KWA യ്ക്ക് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 4% കവറേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സേവന രംഗത്തെ ഈ ശൂന്യത സമയബന്ധിതമായി നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. മലിനജല പരിപാലനത്തിന്റെ ഉയർന്നുവരുന്ന ആവശ്യത്തെ നേരിടുന്നതിനായി , KWA-യിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പിപിഡി& വാസ്‌കോൺ തലവനായി ഒരു മലിനജല വിഭാഗം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ പഴയ സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ ഒരു സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരേ ഇപ്പോൾ അറ്റാച്ചുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, നിലവിലുള്ള ചുമതലകൾ‌ക്ക് കൂടാതെ പി‌.പി‌.ഡി. വിംഗിന്റെ മൂന്ന് സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ ഓഫീസുകളായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, തിരുവനന്തപുരത്തിന് മൂന്ന് ജില്ലകളുടെ അധികാരപരിധി ആണ് ഉള്ളത് യഥാക്രമം തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, പത്തനംതിട്ട. ഈ ജില്ലകളിലെ പിപിഡി ക്യാമ്പ് ഓഫീസുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിവറേജിന്റെ അധിക ചുമതലകളുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ ഓഫീസിന് 4 ജില്ലകളുടെ അധികാരപരിധി ഉണ്ട് എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി. എറണാകുളത്തെ സിവറേജ്‌ പിപിഡി റീജിയണൽ ഓഫീസ് തൃശൂരിലെ സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ മലിനജല ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ സിവറേജ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് ഓഫീസിലാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സിവറേജ്‌ പദ്ധതികളുടെ അന്വേഷണം, ആസൂത്രണം, രൂപകൽപ്പന, DER തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)