പി.പി.ഡി. & വാസ്‌കോൺ

പി.പി.ഡി.ക്കും വാസ്‌കോണിനും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്
ഇതിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നിരീക്ഷണം, ആസൂത്രണം, രൂപകൽപ്പന, DER തയ്യാറാക്കൽ

സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെയും നബാർഡ്, എ.ഡി.ബി, കിഫ്‌ബി, അമൃത് തുടങ്ങിയ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ധനസഹായത്തോടെ നിരവധി ഗ്രാമ-നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ കേരള ജല അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. കൂടാതെ ജലവിതരണത്തിനായി വാട്ടർ ഷെഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കെ‌ഡബ്ല്യുഎ 2016 ൽ പിപിഡി വിംഗ് രൂപീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നിരീക്ഷണം, ആസൂത്രണം, ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൈനുകൾ, വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ഈ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ (പിപിഡി & വാസ്‌കോൺ) കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 3 പ്രാദേശിക സർക്കിൾ ഓഫീസുകളുണ്ട്. ഓരോ സർക്കിളിലും ഒരു സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കീഴിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, രണ്ടോ മൂന്നോ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ, കൂടാതെ സർവേയർമാരുടെ ഒരു ടീമും ഇഉണ്ടാകും.

സിവറേജ്‌ പദ്ധതികളുടെ നിരീക്ഷണം, ആസൂത്രണം, രൂപകൽപ്പന, DER തയ്യാറാക്കൽ

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വേണ്ടത്ര ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നഗരവൽക്കരണവും മലിനജലവും മനുഷ്യ മാലിന്യങ്ങള കലരുന്നതിലൂടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നു. ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേതാണെങ്കിലും, ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ വൈദഗ്ധ്യമോ ഇല്ല

1986 ലെ കേരള ജലവിതരണ സിവറേജ്‌ നിയമം അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യക്ഷമമായ സിവറേജ്‌ സേവനങ്ങളും, മലിനജലം ശേഖരിക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്ഥാപിതമായതിനാൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ യോഗ്യതയുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. കെ‌ഡബ്ല്യു‌എയിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പി‌പി‌ഡി, വാസ്‌കോൺ എന്നിവയുടെ തലവനായി ഒരു മലിനജല സമാന്തര വിഭാഗം സൃഷ്ടിച്ചു. മലിനജല പദ്ധതികളുടെ നിരീക്ഷണം, ആസൂത്രണം, രൂപകൽപ്പന, DER തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നടക്കുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയും.

ഏതൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിർമ്മിതിയുടേയും ചട്ടക്കൂട് ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പനയാണ്, ഇത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കൺസൾട്ടൻസി വിഭാഗമായ വാസ്‌കോണിന് കീഴിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. കെ‌ഡബ്ല്യുഎയുടെ സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുപുറമെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കൺസൾട്ടൻസി ജോലികളും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വാസ്‌കോണിനുണ്ട്. 2008 ൽ വാസ്‌കോണി കേന്ദ്രീകൃത യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും 4 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരും കൂടാതെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുകളേയും ചേർത്താണ് രൂപീകരിച്ചത്. സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകൾ, വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ, വലിയ പൈപ്പ് വഹിക്കുന്ന പാലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജലവിതരണ, സിവറേജ്‌ പദ്ധതി ഘടകങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ വാസ്‌കോണിന് വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെയോ ഏജൻസികളുടെയോ കൺസൾട്ടൻസി ജോലികളും ഈ യൂണിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

COMPLETED PROJECTS WASCON 2020-21

Sl No.Name of WorkName of DivisionCurrent status
1JICA Assisted Kerala Water Supply Project – WSS to Kozhikod city and adjoining Village – Contract Package – 3(RI) – Distribution system works – Bhalamandiram Zone – Design of pipe laying bridge at Moozhikkal.DCE (ADB) JICA Building Water Work Camp in Vellayambalam, Trivandrum -33Design approved
2CWSS to Koppam Vilayoor – Design for the distribution system in Koppam and Vilayoor Grama PanchayathThe EE, Project Division PalakkaduDesign approved
3WSS to Ambalappara – Design for the distribution system to Ambalapara Grama Panchayath.The EE, Project Division PalakkaduDesign approved
4WSS to Vandazhi and adjoining panchayaths – design for CWPM.The EE, Project Division Chittur.Design approved
5WSS to Vandazhi Panchayaths – Design for distribution system in the LL Zone of Vandazhi, Vadakkanchery, Kezhakkanchery and Kannamma Grama Panchayath.The EE, Project Division Chittur.Design approved
6WSS to Karimba, Kongad and Mundur (50) Grama Panchayath – Design for Distribution system.The EE, Project Division PalakkaduDesign approved
7WSS to Malampuzha and adjoining panchayaths – Design for CWPM.The EE, Project Division Chittur.Design approved
8WSS to Malampuzha and adjoining panchayaths – Design for distribution method.The EE, Project Division Chittur.Design approved
9WSS to Thachanattukara, Alathur, Kottopadam Grama panchayaths – Design for CWPM.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
10WSS to Thachanattukara, Alathur, Kottopadam Grama panchayaths – Design for Distribution network.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
11WSS to Shornur Municipality and Vaniyamkulam GP – Design for CWPM from OHSR Kulapally to Vallanamkunnu tank.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
12Augmentation of UWSS to Shornur Municipality and Vaniyamkulam Grama Panchayaths – Design for distribution method.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
13WSS to Cherpulassery (M), Thrikkadery, Ananganady, Chalavara Grama Panchayath – Design for CWPM and RWPM.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
14WSS to Mannarkad Municipality and Thenkara Grama Panchayath – Design for CWPM.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
15WSS to Mannarkad Municipality and Thenkara Grama Panchayath – Design for Distribution network.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
16WSS to Ongallur – Vallarpuzha – Design for distribution method.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
17WSS to Vadavannur Panchayath – Design for distribution method.The EE, Project Division Chittur.Design approved
18KIIFB – Water Supply Scheme to Zoological Park – layout Plan and hydraulic of 1.5 MLD WTP at puthurThe EE, Project Division ThrissurDesign approved
19State Plan – CRWSS to Kulathupuzha and adjoining Villages – Design of 3.40 LL Capacity Sump cum pump house at Thottumukku.The EE, Project Division KollamDesign approved
20KIIFB – WSS to Kalluvathukkal Paripally and Velinalloor (Part) Villages 11.30 LL OHSR at Kalluvathukkal.The EE, Project Division KollamDesign approved
21KIIFB – WSS to resolve the scarcity of drinking water in various panchayath in Malampuzha – Design of 7 LL OHSR in Malampuzha…The EE, Project Division Chittur, Palakkad.Design approved
22KIIFB – 2017-18, CWSS to resolve the scarcity of drinking water in various panchayaths in Malampuzha Design of 8 LL OHSR at Malampuzha.The EE, Project Division Chittur, Palakkad.Design approved
23KIIFB – WSS to Perunadu and Athikkayam Villages phase 1 – Remaining Components – Structural design for the construction of 0.6 LL GLSR at ChembanmudiThe EE, Project Division Adoor.Design approved
24KIIFB – WSS to Perunadu and Athikkayam Villages phase 1 – Remaining components structural design for the Construction of 0.5 LL GLSR at Mundumala.The EE, Project Division Adoor.Design approved
25KIIFB – 17 -18 Comprehensive Drinking Water Scheme to Karimba and Kongad Panchayath in Mannarkad and Palakkad Thaluk – 12 Design of 12 MLD WTP at Karimba.The EE, Project Division Palakkad.Design approved
26CWSS to Mannoorkkara, Veernakavu and Perumkulam Villages – Design of 11.50 MLD WTP at Thozhuthinkarachira.The EE, Project Division ThiruvananthapuramHydraulic design and CFL Design approved
27WSS to Seethathodu Panchayath and Nilakkal Plapally aera – 20 LL OHSR at Nilakkal near BSNL building…The EE, Project Division Adoor.Design approved
28WSS to Seethathodu Panchayath and Nilakkal Plapally aera -Design of 20 LL OHSR at Nilakkal near Palliyarakkavu temple.The EE, Project Division Adoor.Design approved
29WSS to Kottiyoor, Kelakam and Kanichar – Design of 11.0 MLD WTPThe EE, Project Division KannurDesign approved
30CWSS to Thevalakkara and Thekkumbhakam Panchayath – Construction 6.5 LL Capacity OHSR at MaryadimukkuThe EE, Project Division KollamDesign approved
31Deposit work of KSCADC – Water Supply – Scheme to coastal wards of Adimalathura Poovar and Karamkulam Villages in TVPM Division design of 1.033 LL OHSR at AdimalathuraThe EE, Project Division TVPMDesign approved
32KIIFB – 2017-18 -CWSS to Resolve the scarcity of drinking water in Malampuzha – phase 1 – package 1 – Design of 11 LL OHSR at JT School Compound in Malampuzha…The EE, Project Division PalakkaduDesign approved
33KIIFB – 2017-18 – CWSS to Resolve the scarcity of drinking water at various Grama Panchayaths in Malampuzha – phase 1 – package III – Design and construction of 11.5 LL OHSR at Akathethara and 8 LL OHSR at Mundur.The EE, Project Division PalakkadDesign approved
34KIIFB – WSS to Kalluvathukkal, Paripally and Velinalloor (part) Village – Phase 1 – Package II – Design and Construction of 7.50 MLD WTP and 9 LL OHSR at Kattupuram – Kalluvathukkal.The EE, Project Division KollamDesign approved
35KIIFB – Water Supply Scheme to Chazhur, Thaniam and Anikad Panchayaths – Design and Construction of 12 MLD at Chazhur.The EE, Project Division NattikaDesign approved
36KIIFB – Water Supply Scheme to Coastal Panchayaths of Chirayinkeezhu – Construction of 15 MLD WTP at Valiyakunnu.The EE, Project Division TVPMDesign approved
37– Water supply scheme to Kodassery, Pariyaram and Athirapally 14LL OHSR at Orappanpara – Pariyaram Pt –The EE, Project Division NattikaDesign approved
38KIIFB – Augmentation of WSS to Kollam Corporation – Phase II – Package – 1 RCC pipe bridge drawing – design – verification charges – (10.5m Span)The EE, Project Division KollamDesign approved
39Construction of Grit Chamber, Screen Chamber, well, pump house at Kalladimukham Housing Colony – TvpmThe EE, Sewerage Division, TvpmDesign approved
40KIIFB – Augmentation of WSS to Kollam Corporation – Phase II – Package III – Design of 22.5m pipeline bridge at Kallupalam – KollamThe EE, Project Division KollamDesign approved
41KIIFB – Kodassery, Pariyaram and Athirapally Panchayaths in Thrissur District – Design of 1 LL OHSR at Chaippankuzhy – Kodassery…The EE, Project Division NattikaDesign approved
42KIIFB – WSS to Perunadu and Athikkayam Villages – phase 1 – 70m2 pump house at Mukkam.The EE, Project Division Adoor.Design approved
43KIIFB-2017-18 Jalagramam Comprehensive WSS to Kozhinjapara, Vadakarapathy and Eruthampathy in Palakkad Dist. Design of 108.4L span steel bridge of CWPM at R V PuthurThe EE, Project Division PalakkadDesign approved
44AMRUT- 2016-17 Construction of sewerage pump house- Design of well cum pump house, grit chamber and intake well at Edathara.The EE, Project Division TvpmDesign approved
45Con. Of 179 m2 sewerage pump house at Akkulam-The EE, Project Division TvpmDesign approved
46AMRUT- Augmentation of Water Supply Scheme to Kollam Corporation – Phase I -Package IV- Design, Construction, and commissioning of 100 mld Water treatment plant at Vasoorichira.The EE, Project Division KollamHydraulic flow diagram, Clariflocculator, Filter house and chemical house design approved
47Parassala and adjoining villages and Marukil and Maranaloor villages in Tvpm District – Construction of 10.17 LL OHSR at Dhanuvachapuram –The EE, Project Division, KWA,TvpmDesign approved
48KIIFB – WSS to Ala, Puliyoor, Bhudhanoor, Pandanadu, Mulakuzha, Venmeny Panchayaths and Chegannur Municipality in Alapuzha District package – I – Renovation of existing 10m dia intake well cum pump house design construction and commissioning of 35 mld plate setter type WTP at Nikirampuram.The EE, Project Division ,KWA,
ആലപ്പുഴ
Plate settlers, Aerator and Flash mixer design approved
49KIIFB – WSS to Chazhur, Thaniam and Anthikad Panchayath in Thrissur District – Package II – design of 8.6 LL OHSR in Anthikad.The EE, Project Division ,KWA,
Nattika
Design approved
50KIIFB – Water supply scheme to Coastal Panchayaths of Chirayinkeezhu Design verification of intake well cum pump house at Chirayinkeezhu.The EE, Project Division ,KWA,
Tvpm
Design approved
51KIIFB – 17-18 – Comprehensive drinking water scheme to Ambalappara Panchayath – design of 13m Steel bridge across Thirandithodu.The EE, Project Division ,KWA,
പാലക്കാട്
Design approved
52KIIFB – WSS to Chazhur, Thanniam and Anthikad Panchayath in Thrissur District – Package II – Design of 11 LL OHSR at Thanniam…The EE, Project Division ,KWA,
Nattika
Design approved
53AMRUT – WSS to Guruvayoor Municipality in Thrissur District – Design of 10 LL capacity OHSR at ChakkamkandamThe EE, Project Division ,KWA,
Nattika
Design approved
54NRDWP – Augmentation of ARWSS to Ayarkunnam, Kooroppada and Pampady Panchayath in Kottayam District (Package I) – Design, Construction and Commissioning of 12 MLD WTP at Arumanoor – Design of Clariflocculator.The EE, Project Division ,KWA,
കോട്ടയം
Design approved

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)