ദർശനവും ദൗത്യവും

വീക്ഷണം
  • പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ രീതിയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകും
ദൗത്യം
  • നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും സവിശേഷതകൾക്കും അനുസൃതമായ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നൽകുക
  • ഉയർന്ന തൊഴിൽപരമായ, പ്രചോദിതവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ ഒരു തൊഴിൽ ശക്തി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുക
  • സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സുസ്ഥിര നിർമ്മാണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)