100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജോലികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)