| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 26-01-2022, 8:19 pm 
KWAKWAKWA
100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുവാനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജോലികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

  • 30.11.2020 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ
  • 28.02.2021 ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം