ടാങ്കർ ലോറിയിലൂടെയുള്ള ജലവിതരണം

Book Online

Only for Trivandrum Corporation Area

In addition to piped water supply scheme, the KWA have the facility to supply drinking water through Tanker Lorries at the water works campus, Vellayambalam, Trivandrum and Treatment plant Aruvikkara.  The supply from Water Works Vellayambalam is limited to Departmental Organisations , Corporation, CRPF, Fire Force etc.  Supply from Aruvikkara is open to Public and Private Institutions.  Those who wish to collect drinking water through Tanker Lorries which is exclusively for domestic purpose can fill the Tanker Lorries from Aruvikkara filling point remitting the prescribed fee and after collecting Coupen from Water Supply Sub Division, Aruvikkara.  Conveyance to be arranged by the party.

KWA യുടെ പി എച്ച് ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന് 12000 ലിറ്റർ 5000 ലിറ്റർ വീതം ശേഷി ഉള്ള രണ്ട് ടാങ്കർ ലോറികൾ ഉണ്ട്. ഇതുവഴി കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലവിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ തകരാർമൂലം വലിയ തോതിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളയമ്പലത്തെയും അരുവിക്കരയിലെയും ട്രീറ്റ് മെന്റ് പ്ലാന്റ്കളിൽ നിന്ന് ടാങ്കർ ലോറി വഴി കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്താറുണ്ട്. എറണാകുളം പോലുള്ള ഇതര ജില്ലകളിലും ഈ സൗകര്യം നിലവിൽ ഉണ്ട്

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)