| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA
ആസ്‌തികൾ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, ഓഫീസ് തിരിച്ചുള്ള ആസ്തികളുടെ താൽ‌ക്കാലിക വിശദാംശങ്ങൾ‌ റഫറൻ‌സുകൾ‌ക്കായി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 

വസ്തു വകകൾ

KWA യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

വാഹനങ്ങൾ

KWA യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

മറ്റിനങ്ങൾ

മറ്റ് ആസ്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം