ഉദ്യോഗസ്ഥ വിവരങ്ങൾ

കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
md
ശ്രീ. വെങ്കടേശപതി എസ് IAS

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
09447798383
mdunitkwa@gmail.com

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ ജി.

ടെക്നിക്കൽ മെമ്പർ
09447798181
technicalmember@gmail.com

ശ്രീ. രാമസുബ്രഹ്മണി IA&AS

അക്കൗണ്ട്സ് മെമ്പർ
09400056800
amhokwa@gmail.com

ഡോ. ബാബു ആന്റണി

ചീഫ് ലോ ഓഫീസർ
08547638017
lawofficerkwa@gmail.com

sethu
ശ്രീ. എസ് സേതുകുമാർ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, (എച്ച്.ആർ. ഡി & ജനറൽ)
09447795252
ceglkwaho@gmail.com

Vinodan K.
ശ്രി. വിനോദൻ കെ.

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ജനറൽ
08547638030
dceglkwa@gmail.com

ശ്രീമതി ലേഖ എം. എൻ

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, വിജിലൻസ്
08547638022
kwadcevig@gmail.com

sheeja rani
ശ്രീമതി. ഷീജാ റാണി സി.

സെക്രട്ടറി
09447768484
secretarykwa@gmail.com

സീനിയർ എ.ഒ.
08547638077
saokwa@gmail.com

Asha Letha
ശ്രീമതി ആശാലത

E.E. വിജിലൻസ്
08547638044
kwadcevig@gmail.com

ശ്രീ. ഗോപകുമാർ ജി.എസ്

EE, MD's Unit, SP&TRG
08547638200
mdunitkwa@gmail.com

Database Administrator
08547638080
dbakwatvm@gmail.com

Anil Kumar K. K.
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ കെ. കെ.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് & ഓപ്പറേഷൻസ്)
09495000885
ceprojectskwa@gmail.com

DCE, PIU 1
08547638582
dcemonitoringkwa@gmail.com

Sri. M.V. Sivasankaran

DCE, PIU 2
08547638494
dce2piukwa@gmail.com

ശ്രീമതി ബീന എസ്.

DCE, PIU 3
08547638016
kwajjm@gmail.com

DCE, PIU 4
08547638579
dce4piukwa@gmail.com

harikrishnan
ശ്രീ. ഹരികൃഷ്ണൻ എം.

EE, ഓപ്പറേഷൻസ്
08547638199
eeoperationskwa@gmail.com

ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ വി. എസ്.

EE 2, JJM - PIU 3
08547638082
kwajjm@gmail.com

asha raj
ശ്രീമതി ആശ രാജ് എൻ.

EE 1, PIU 2
08547638068
dce4piukwa@gmail.com

ധനകാര്യ വിഭാഗം
ശ്രീ. ഷിജിത്ത് വി.

FM & CAO
09447769393
fmcaokwa@gmail.com

അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 1
09447769393

ശ്രീ. അജിത്കുമാർ ജി.

അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ 2
08547638048
kwadyam1@gmail.com

ശ്രീ. സജിത്കുമാർ എസ്.

Accounts Manager III
08281597987

ശ്രീമതി സൗമ്യ വി.

ഡെപ്യുട്ടി അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ
08547638047
kwaam3@gmail.com

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം
ശ്രീമതി മിനികുമാരി എസ്.

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ 1
094479605085

ശ്രീമതി ബിന്ദു എം. സി.

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ 2
09496462834

ശ്രീമതി സീജ സെലിൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638573
kwaauditwing@gmail.com

തെക്കൻ മേഖല
prakash
ശ്രീ. പ്രകാശ് ഇടിക്കുള

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09447798484
cesouthkwa@gmail.com

suresh
ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ ടി. കെ.

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638020
cesouthkwa@gmail.com

rekha
ശ്രീമതി രേഖ പി എസ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638051
cesouthkwa@gmail.com

പി. എച്. സർക്കിൾ തിരുവനന്തപുരം

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
09447797878
sephcircletvpm@gmail.com

ശ്രീമതി ശാലിനി എസ്.

PA To SE
08547638456
sephcircletvpm@gmail.com

ശ്രീ. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ടി. വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
Neyyattinkara
08547638086
wsdivision.neyyattinkara@gmail.com

chandrakumar
Sri. Chandrakumar C. R.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H ഡിവിഷൻ, നോർത്ത്, തിരുവനന്തപുരം
09447797676
phdivisionnorth@gmail.com

ശ്രീമതി ഹേമ എസ്. വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH ഡിവിഷൻ, സൗത്ത്‌, തിരുവനന്തപുരം
08547638042
eephdnsouthtvm@gmail.com

ശ്രീ. നൗഷാദ് ഏ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
H W ഡിവിഷൻ, അരുവിക്കര
09496000676
eehwaruvikkarakwa@gmail.com

saiju
ശ്രീമതി സൈജു പുരുഷോത്തമൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
JNNURM, Trivandrun
08547638423

ശ്രീ. അജീഷ് കുമാർ കെ. ജി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്റ്റ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
08547638031
projectdivisiontvpm@gmail.com

ശ്രീ. ബൈജു വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
W S ഡിവിഷൻ, ആറ്റിങ്ങൽ
08547638069
eewsattingal@gmail.com

ശ്രീ. സൂരജ് സുകുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
സിവറേജ്‌ ഡിവിഷൻ, പാറ്റൂർ
08547638033
eesmtvmkwa@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കൊല്ലം

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638018
sephckwakollam@gmail.com

ശ്രീമതി ഷീജ ഏ. ആർ.

PA To SE
08547638067
sephckwakollam@gmail.com

sabeer
ശ്രീ. സബീർ എ. റഹിം

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം
08547001229
eephdnkollam@gmail.com

ശ്രീമതി അനിതാകുമാരി എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH ഡിവിഷൻ, കൊട്ടാരക്കര
09400002040
eephdkwaktkra@gmail.com

Sri. Rajesh Unnithan

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം
08547638052
kwaprojectkollam@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, പത്തനംതിട്ട

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638027
sephctvla@gmail.com

ശ്രീമതി കെ. യു. മിനി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH ഡിവിഷൻ തിരുവല്ല
08547638032
kwa.thiruvalla@gmail.com

thulaseedharan
ശ്രീ. തുളസീധരൻ ടി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH. ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട
08547638053
kwaptadivision@gmail.com

ശ്രീ. സുനിൽ എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, അടൂർ
08281597988
pdadoor@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കോട്ടയം
Muhammed Sideque P.
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സിദിഖ് പി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638029
sephck@gmail.com

ശ്രീമതി ശോഭ എസ്.

PA To SE
08547638035
sephck@gmail.com

ശ്രീ. ബിജീഷ് ഡി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം
08547638555
eephdivisionkwaktm@gmail.com

ശ്രീ. സുരേഷ് കെ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH ഡിവിഷൻ, കടുത്തുരുത്തി
08547638081
eekwakaduthuruthy@gmail.com

ശ്രീ. രാജേഷ് വി. എം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം
08547638037
eeprojectdivisionktm@gmail.com

മധ്യ മേഖല
ശ്രീ. സുധീർ ടി.എസ്.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09496044433
cecentralkwa@gmail.com

anitha
ശ്രീമതി. അനിത സി. ഒ.

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638476
kwacentralregion@gmail.com

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638477
kwacentralregion@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കൊച്ചി
Jochan Joseph
ശ്രീ. ജോച്ചൻ ജോസഫ്

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
09496044422
phcircle.kochi@gmail.com

PA To SE
08547638075
phcircle.kochi@gmail.com

ശ്രീ. പ്രദീപ് വി കെ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
W S ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
09496033302
eewsdivision@gmail.com

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഷാഹി എം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH. ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
09496033301
phdivisionkochi@gmail.com

pradeep
ശ്രീ. പ്രദീപ് പി.എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH. ഡിവിഷൻ, ആലുവ
09496033300
eephaluvakwa@gmail.com

ശ്രീ. രാജേഷ് എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
Project Dn, Kochi
08547638505

ശ്രീമതി. ജയശ്രീ വി. കെ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, പെരുമ്പാവൂർ
08547638074
eeprojectkwa.pbr@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, ആലപ്പുഴ
sheeja a
ശ്രീമതി. ഏ. ഷീജ

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638043
sephcalp@gmail.com

ശ്രീ. സത്യ വിൽസൺ

PA To SE
08547638475
sephcalp2@gmail.com

ശ്രീ. സി. വി. സുനിൽ കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH. ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ
08547638034
eekwapha@gmail.com

ശ്രീ. ജയരാജ് എസ്. എൽ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ
08547638100
kwapdaalp@gmail.com

Hari N. R.
ശ്രീ. ഹരി എൻ.ആർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, കുട്ടനാട്
08547638083
kiifbkwaalp@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, മുവാറ്റുപുഴ
Mohammed Rafi A.
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റാഫി എ.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638451
sephcmvpa@gmail.com

Liny Francis
ശ്രീമതി. ലിനി ഫ്രാൻസിസ്

PA To SE
08547638452
sephcmvpa@gmail.com

manu
ശ്രീ മനു ബി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH. ഡിവിഷൻ, മുവാറ്റുപുഴ
08547638435
eephdnmpuzha@gmail.com

ശ്രീ. ജതീഷ്കുമാർ ജി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H Dn, Thodupuzha
08547638426
eetdpa@gmail.com

ശ്രീ. ഗിരീഷ് കെ. എൽ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, തൊടുപുഴ
08547638470
eekwaktpna@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, ത്രിശൂർ
image015
ശ്രീമതി. പൗളി പീറ്റർ

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638019
sephctrissur@gmail.com

Bindu T. B.
ശ്രീമതി. ബിന്ദു റ്റി. ബി.

PA To SE
08547638070
sephctrissur@gmail.com

surendran
ശ്രീ. സുരേന്ദ്രൻ ഇ. എൻ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
PH. ഡിവിഷൻ, തൃശൂർ
08547638071
eekwatsr@gmail.com

ശ്രീ. വിജുമോഹൻ കെ. ആർ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
08547638072
divisionkwairinjalakuda@gmail.com

Jayaprakash P
ശ്രീ. ജയപ്രകാശ് പി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, നാട്ടിക
08547638073
kwapdnattika@gmail.com

വടക്കൻ മേഖല
ശ്രീമതി ലീനകുമാരി എസ്.

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09447795757
cenorthkwa@gmail.com

sundareswaran
ശ്രീ. സുന്ദരേശ്വരൻ കെ.

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08281597985
cenorthkwa@gmail.com

ശ്രീ. സന്തോഷ് വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638085
cenorthkwa@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, പാലക്കാട്
rajagopal
ശ്രീ. രാജഗോപാലൻ ഇ. വി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638023
phcieclepkd@gmail.com

ശ്രീമതി. പി. എ. സുമ

PA To SE
08547638063
phcieclepkd@gmail.com

ശ്രീ. അൻസൽ ജോൺ എം. എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്
08547638064
eephpalakkadkwa@gmail.com

ശ്രീ. പി. കെ. സലിം

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, ഷൊർണ്ണൂർ
08547638065
kwaphdsrr@gmail.com

ശ്രീ. രതീഷ് കുമാർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, പാലക്കാട്
08547638066
wspdivisionpkd@gmail.com

ശ്രീ. ബേബി ജോർജ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, ചിറ്റുർ
08547638453
eeprojectchitur@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, മലപ്പുറം
ശ്രീ. പ്രസാദ് വി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638028
sekwamlpm@gmail.com

ശ്രീ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി. എൻ.

PA To SE
08547638424
sekwamlpm@gmail.com

ശ്രീ. സുരേഷ് ബാബു ടി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം
08547638062
eekwamlpm@gmail.com

ശ്രീമതി ദീപ പി. പി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, എടപ്പാൾ
08547638061
eekwaedappal1@gmail.com

ansar
ശ്രീ. അൻസർ എം. എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, മലപ്പുറം
08547638059
eekwampm@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്
Gireesan
ശ്രീ. ഗിരീശൻ പി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638024
sekwakkd@gmail.com

lekshmi
ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി എം.

PA To SE
08547638055
sekwakkd@gmail.com

ശ്രീ. വിജിൽസ് ഡി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്
08547638056
eephdkkd@gmail.com

ശ്രീ. സുരേഷ് പി. കെ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H Dn, Vadakara
08547638060
vadakaraeekwa@gmail.com

ശ്രീ. മനോജ് എം.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി
08547638058
kwaphdsby@gmail.com

ശ്രീ. ബിജു പി സി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട്
08547638057
projectkkd@gmail.com

പി എച്ച് സർക്കിൾ, കണ്ണൂർ
jayaprakash
ശ്രീ. ജയപ്രകാശ് സി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638025
sephcknr@gmail.com

Prakashan M.
ശ്രീ. പ്രകാശൻ എം

PA To SE
08547638038
sephcknr@gmail.com

ശ്രീ. വിനീത് പാലേരി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
W.S ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ
08547638041
wssdnknr@gmail.com

ശ്രീമതി. സൂരജ നായർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
W.S ഡിവിഷൻ, തളിപ്പറമ്പ
08547638301
eewsdntpba@gmail.com

ശ്രീ. സുദീപ് കെ.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
P H. ഡിവിഷൻ, കാസർഗോഡ്
08547001230
kwaksd14@gmail.com

ശ്രീ. ഡി. കെ. രമേഷ് ബാബു

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ
08547638039
eeprojectkannur@gmail.com

Prakassan A. V.
ശ്രീ. പ്രകാശൻ ഏ വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട്. ഡിവിഷൻ, മട്ടന്നൂർ
08547638040
eemattanur@gmail.com

SEWERAGE, PPD & WASCON
Preethimol C. K.
ശ്രീമതി. പ്രീതിമോൾ സി. കെ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
09446361100
wasconkwa@gmail.com

bindu
ശ്രീമതി. ബിന്ദു സുഗുണൻ

ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
08547638021
wasconkwa@gmail.com

PPD, തിരുവനന്തപുരം
sujath kumar
ശ്രീ സുജത് കുമാർ ജി കെ

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638425
seppdtvm@gmail.com

vinayakumar
ശ്രീ. വിനയകുമാർ എസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638045

PPD, കൊച്ചി
jamal
ശ്രീ. ജമാൽ പി

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638501
seppdregionkochi@gmail.com

ശ്രീ. ഷൈജു പി തടത്തിൽ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638511

PPD, കോഴിക്കോട്
Indhulekha
ശ്രീമതി. ഇന്ദുലേഖ ടി. പി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638026
seppdkkd@gmail.com

ശ്രീ. ശ്രീകല എൽ ബി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638046

സിവറേജ്‌ സർക്കിൾ, കൊച്ചി
jayachandran
ശ്രീ. ജയചന്ദ്രൻ ബി.

സൂപ്രണ്ടന്റിങ് എഞ്ചിനീയർ
08547638015

ശ്രീ. മധു ബി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
08547638502

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്
ശ്രീമതി. ജെസ്സി ജോസ് എൻ.

ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് റഫറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊച്ചി
08547001231
sri_aquasri@gmail.com

ശ്രീ. സന്തോഷ്കുമാർ ആർ. വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
08547638079
eeqcdtvm@gmail.com

ശ്രീ. ഹാഷിബ് പി. എച്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
08547638076
sri_aquasri@gmail.com

അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ
KWAEU – CITU
KWASA – INTUC
ശ്രീ. പി. ശശിധരൻ നായർ

ജനറൽ സെക്രട്ടറി
09495297003

ശ്രീ. എസ്. രഞ്ജീവ്

സംസ്ഥാന ട്രഷറർ
09496268546

ശ്രീ. പി. ബിജു

ജനറൽ സെക്രട്ടറി
09446901126

ശ്രീ. രാഗേഷ് ബി.

സംസ്ഥാന ട്രഷറർ
09745875780

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)