| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-11-2021, 10:37 am 
KWAKWAKWA
വാട്ടർ ചാർജ് നിരക്കുകൾ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം 01.04.2021 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ വാട്ടർ ചാർജ് നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ എല്ലാത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബാധകമാണ്. ഗാർഹിക/ ഗാർഹികേതര/ വ്യാവസായിക. താരിഫ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗാർഹികം
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗംനിശ്ചിത നിരക്ക്താരിഫ്
5000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമിനിമം ചാർജ് 21.00 രൂപ (ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 4.20 രൂപ വീതം)
5000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെഇല്ല21.00 രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 4.20 രൂപ വീതം
10000 മുതൽ 15000 ലിറ്റർ വരെഇല്ല42.00 രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 5.25 രൂപ വീതം
15000 മുതൽ 20000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 6.30 രൂപ
20000 മുതൽ 25000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 7.35 രൂപ
25000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 9.45 രൂപ
30000 മുതൽ 40000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 12.60 രൂപ
40000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 14.70 രൂപ
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽഇല്ല735.00 + 50,000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതലായുള്ള ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 42.00 രൂപയും
പ്രതിമാസം 15,000 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിപി‌എൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചാർജുകൾ ഇടാക്കുന്നതല്ല.
ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒരു ഭവന യൂണിറ്റിന് 52.50 രൂപയായിരിക്കും നിശ്ചിത നിരക്ക്
ഗാർഹികേതരം
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗംനിശ്ചിത നിരക്ക്താരിഫ്
15000 ലിറ്റർ വരെRs. 52.50/-മിനിമം ചാർജ് 157.50 രൂപ ( ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 15.75 രൂപ)
15000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ236.25 രൂപക്ക് പുറമെ 15000 ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 22.05 രൂപ വീതം
30000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ567.00 രൂപക്ക് പുറമെ 30000 ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 29.40 രൂപ വീതം
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ1155.00 രൂപക്ക് പുറമെ 50000 ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 42.00 രൂപ വീതം
വ്യാവസായികം
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗംനിശ്ചിത നിരക്ക്താരിഫ്
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെ ഉപഭോഗത്തിന്Rs.157.50/-മിനിമം ചാർജ് 262.50 രൂപ. അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 42.00 രൂപ വീതം
മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന കണക്ഷനുകൾ നേടിയ ഉപയോക്താക്കൾ വാട്ടർ ചാർജിന്റെ 10.05% മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന ചാർജുകളായി നൽകേണ്ടിവരും
നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ
മുനിസിപ്പൽ ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 8,278.20 രൂപാ
പഞ്ചായത്ത് ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 5,512.50 രൂപാ
ബൾക്ക് സപ്ലൈ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപങ്ങളിലേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന (ടാങ്കർ ലോറി ഒഴികെ) 1000 ലിറ്ററിന് 6.30 രൂപ നിരക്കായിരിക്കും.
ടാങ്കർ ലോറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ജല വിതരണത്തിന് ഫില്ലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിന് 63.00 രൂപ വീതവും, കിലോമീറ്ററിന് 40.00 രൂപ വീതം യാത്ര ചെലവും 6000 ലിറ്ററർ വരെ 315.00 രൂപ നിർവഹണ ചെലവും 6000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ 525.00 രൂപ നിർവഹണ ചെലവും നൽകണം
ഗാർഹികം
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗംനിശ്ചിത നിരക്ക്താരിഫ്
5000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമിനിമം ചാർജ് 20/-രൂപ ( ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും4 രൂപ വീതം)
5000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെഇല്ല20/- രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 4 രൂപ വീതം
10000 മുതൽ 15000 ലിറ്റർ വരെഇല്ല40/- രൂപക്ക് പുറമെ ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 5 രൂപ വീതം
15000 മുതൽ 20000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 6.00 രൂപ
20000 മുതൽ 25000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 7.00 രൂപ
25000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 9.00 രൂപ
30000 മുതൽ 40000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 12.00 രൂപ
40000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെഇല്ലമുഴുവൻ ഉപഭോഗത്തിലേയും ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 14.00 രൂപ
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽഇല്ല700.00 + 50,000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതലായുള്ള ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 40.00 രൂപയും
പ്രതിമാസം 15,000 ലിറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിപി‌എൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ചാർജുകൾ ഇടാക്കുന്നതല്ല.
ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒരു ഭവന യൂണിറ്റിന് 50 രൂപയായിരിക്കും നിശ്ചിത നിരക്ക്
ഗാർഹികേതരം
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗംനിശ്ചിത നിരക്ക്താരിഫ്
15000 ലിറ്റർ വരെ50/- രൂപമിനിമം ചാർജ് 150/-രൂപ ( ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും15 രൂപ)
15000 മുതൽ 30000 ലിറ്റർ വരെ225/- രൂപക്ക് പുറമെ 15000ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 21 രൂപ വീതം
30000 മുതൽ 50000 ലിറ്റർ വരെ540/- രൂപക്ക് പുറമെ 30000ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 28 രൂപ വീതം
50000 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ1100/- രൂപക്ക് പുറമെ 50000ലിറ്ററിനേക്കാൾ അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും 40 രൂപ വീതം
വ്യാവസായികം
പ്രതിമാസ ഉപഭോഗംനിശ്ചിത നിരക്ക്താരിഫ്
ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെ ഉപഭോഗത്തിന്Rs.150/-മിനിമം ചാർജ് 250/-രൂപ. അധികമായുപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ 1000 ലിറ്ററിനും40 രൂപ വീതം
മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന കണക്ഷനുകൾ നേടിയ ഉപയോക്താക്കൾ വാട്ടർ ചാർജിന്റെ 10% മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന ചാർജുകളായി നൽകേണ്ടിവരും
നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ നിരക്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു
മുനിസിപ്പൽ ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 7,884/- രൂപാ
പഞ്ചായത്ത് ടാപ്പുകൾ: ഓരോ വർഷവും 5,250/- രൂപാ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ / പ്രാദേശികമായതോ ആയ വലിയ കണക്ഷനുകളിലേക്കുള്ള ജലവിതരണത്തിന് (ടാങ്കർ ലോറി ഒഴികെ) 1000 ലിറ്ററിന് 6 രൂപ നിരക്കായിരിക്കും. ടാങ്കർ ലോറി ജലവിതരണത്തിനുള്ള നിരക്ക് 1000 ലിറ്ററിന് 60/- രൂപയും ആണ്

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം