പുതിയ മലിനജല കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

അപേക്ഷ

പുതിയ മലിനജല കണക്ഷനുള്ള (ഫോം നമ്പർ 1) അപേക്ഷാ ഫോം (ഗാർഹിക / ഗാർഹികേതര / കാഷ്വൽ / വ്യാവസായിക) നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
 • KWA യുടെ ലൈസൻസുള്ള പ്ലംബർ വഴി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഉടമയോ / താമസ്സക്കാരനോ പ്രദേശത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്
 1. ഐഡി പ്രൂഫ്: സർക്കാർ നൽകിയ ഏതെങ്കിലും ഐഡി കാർഡിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്. (അധാർ, ഇലക്ഷൻ ഐഡി കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയവ).
 2. പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന, സിവറേജ്‌ കണക്ഷനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ടിടത്ത്തിന്റെ അപേക്ഷകന്റെ പേരിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥലത്തെ സിവറേജ്‌ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫിസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണം.

(സിവറേജ്‌ കണക്ഷന് താമസക്കാരൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മലിനജല കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് എതിർപ്പില്ലെന്ന് കെട്ടിട ഉടമസ്ഥന്റെ സമ്മതം വാങ്ങി ഹാജരാക്കുക.)

 1. ഏറ്റവും പുതിയ ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതിന്റെ പകർപ്പ്.
 2. അപേക്ഷകന്റെ പേരിലുള്ള KWA വാട്ടർ കണക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച രേഖ. (വർക്ക് ഓർഡറിന്റെ / സമീപകാല വാട്ടർ ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ്).
 3. 200 രൂപ വില മതിക്കുന്ന മുദ്രപത്രത്തിൽ KWA യുമായി കരാരിൽ ഏർപ്പെടണം

(സിവറേജ്‌ സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മുന്‍പാകെ കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ അപേക്ഷകന് ഹാജരാകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകന്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഹോൾഡർക്ക് കരാർ ഒപ്പിടാവുന്നതാണ്).

 1. അപേക്ഷകനും പ്ലംബറും ഒപ്പിട്ട കൃത്യമായ അളവുകളിൽ ലൊക്കേഷന്റെ വിശദമായ സൈറ്റ് പ്ലാൻ.
 2. അപേക്ഷകന്റെ മേൽവിലാസം എഴുതിയ പോസ്റ്റ് കാർഡ് 2 എണ്ണം
 3. പ്ലംബറിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന KWA ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ്.
 • സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ ഫയൽ സൈറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.
 • സൈറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കണക്ഷൻ ഫയൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, പ്ലാനിന്റെ ഒപ്പിട്ട പകർപ്പും നിർദ്ദിഷ്ട ജോലിയുടെ ചെലവ് കണക്കാക്കി സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ടും അഭിപ്രായങ്ങളും സഹിതം അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.
 • നിർദ്ദിഷ്ട സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ സാങ്കേതികമായി പ്രായോഗികമാണെങ്കിൽ, സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് റോഡ് / ബർമ് കട്ടിംഗിങ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ച് മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് (പൊതു മരാമത്ത് മുതലായ) അതിനായി അനുമതി തേടുന്നു. അത്തരം നടപടികളെക്കുറിച്ച് അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അപേക്ഷകനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്).
 • മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് (പൊതു മരാമത്ത് മുതലായ) അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം, സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി നിയമപ്രകാരം സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്നു.
 • അപേക്ഷകൻ / പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഹോൾഡർ, അസിസ്റ്റന്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, സിവറേജ്‌ സബ് ഡിവിഷൻ മുൻപാകെ കരാർ ഒപ്പിടണം.
 • അപേക്ഷകൻ കണക്ഷൻ ഫീസ് അടച്ചതിനുശേഷം, അപേക്ഷകന് ഒരു പകർപ്പ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഫോം നമ്പർ 5 ൽ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി പുതിയ സിവറേജ്‌ കണക്ഷന് അനുമതി നൽകുന്നു.
 • വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ചതും നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള എല്ലാ പ്ലംബിങ് വസ്തുക്കളും പ്ലംബർ ശേഖരിക്കുകയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെയോ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അംഗീകാരമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും KWA ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയോ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ സ്ഥാപന ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം.
 • സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പ്ലംബർ വസ്തുത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിനെ അറിയിക്കുകയും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഫോം നമ്പർ 6 ൽ പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഫോം നമ്പർ 8 ൽ കണക്ഷൻ ഓർഡർ നൽകുകയും കണക്ഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുവാൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • കണക്ഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ശേഷം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിക്ക് അനുബന്ധമായി ഫോം നമ്പർ 7 ൽ ഒരു കണക്ഷൻ വർക്ക് പൂർത്തീകരണ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും.
 • കാഷ്വൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സിവറേജ്‌ കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്
ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ

Fee for

Domestic

Non Domestic

കാഷ്വൽ

Industrial

അപേക്ഷാ ഫോറം

50

50

50

50

കണക്ഷൻ ഫീസ് (1 യൂണിറ്റിന്)

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10% കുറഞ്ഞത്

500

1000

1000

2500

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം (1 യൂണിറ്റിന്)

500

1000

2500

3000

ഇൻസൈഡ്‌ ഫീസ്

50

50

50

50

* റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സുകളിലേക്കും ഫ്ലാറ്റ് -റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിലേക്കും സിവറേജ്‌ കണക്ഷനുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് Rs. 200 / -

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)