| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA
ദർഘാസുകൾ Auction Notice List of Pipe Manufacturers Price Lists of Pipes 20/25 mm uPVC Manufacturers
Tender Date Office Name Project Name Tender Number Last Date Tendered PAC E-Tender Document Work Details
Published DateNumberSubjectAuction DateDocument
02/08/2021PDA/DB-170/2019പെരുനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിലക്കൽ പള്ളിയിറക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം നിർമ്മിക്കുന്ന ജലസംഭരണിയുടെ പരിസരത്തായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിങ്കല്ലുകളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ചു്06/08/2021Download

 

20/25mm uPVC Pipe Manufacturers With Willingness to Supply in Kerala

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം