ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം

Ownership of water connections can be changed when there is a change in ownership and shall be affected only based on written application in the prescribed form along with the below mentioned documents to the offices concerned. The change of ownership is allowed only after clearing all water charge dues, arrears if any. If the water meter installed in consumer’s premises is not working, new owner will have to replace the meter also. Application fee for ownership change is Rs. 20/- and Processing fee is Rs. 100/-

Documents to be Submitted

  • Application form (Form No.1)
  • Ownership certificate (In case of sale)
  • Legal Heirship certificate (In case of death)
  • Copy of Aadhaar card (New owner)
  • Mobile Number

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)