വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് വയനാട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ നൽകിയ ഉപകരണങ്ങൾ ബത്തേരി എക്സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ ശ്രീ. തുളസീധരൻ, ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐഎഎസ്-ന് കൈമാറുന്നു.50000/- രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളാണ് കൈമാറിയത്.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)