ഡ്രാഫ്സ്റ്റ്മാൻ ​ഗ്രേഡ് 1സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡ്രാഫ്സ്റ്റ്മാൻ ​ഗ്രേഡ് 1 തസ്തികയുടെ പ്രൊവിഷനൽ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ളവർ 16.06.2022നു മുൻപ് അവ കൺട്രോളിങ് ഒാഫിസർമാർ മുഖാന്തിരം ചീഫ് എൻജിനീയറെ(എച്ച് ആർഡി& ജനറൽ) അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
Read More

കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ: ഇ-ടാപ്പ് വഴി കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ഒാൺലൈനിൽ

പുതിയ കുടിവെള്ള/സിവറേജ് കണക്ഷനുകൾക്ക് ഒാൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇ-ടാപ്പ് വഴി, കൂടുതൽ കുടിവെള്ള സംബന്ധിയായ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒാൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സൗകര്യമേർപ്പെടുത്തി. മീറ്റർ മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കണക്ഷൻ വിഭാ​ഗ മാറ്റം, ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം, മീറ്റർ പരിശോധന, കണക്ഷൻ വിച്ഛേദനം, പുനർ കണക്ഷൻഎന്നീ സേവനങ്ങൾക്കു കൂടി ഒാൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. ജൂൺ 20 മുതൽ ഈ സേവനങ്ങൾ ഒാൺലൈൻ വഴി മാത്രമായിരിക്കും…
Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content