വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്​ഹരിത ബിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പേപ്പർ ബില്ലിനു പകരം ഹരിത ബിൽ( എസ്എംഎസ് ബിൽ) തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, ഒാൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ലിങ്ക് ആയ https://epay.kwa.kerala.gov.in/quickpay ൽ പ്രവേശിച്ച് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയാൽ, കടലാസ് രഹിത ബിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ​ഗോ ​ഗ്രീൻ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാവാം. ഇത്തരത്തിൽ, ​ഹരിത ബിൽ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, എസ്എംഎസ് വഴി മാത്രമാവും തുടർ ബില്ലുകൾ നൽകുക. 580822…
Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content