| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

JJM Providing FHTC to Rural house holds in Asamannoor Panchayath

Tender Details
Tender Number 48/2020-21
Office Name PH Division Aluva
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹4432516
Work Details JJM Providing FHTC to Rural house holds in Asamannoor Panchayath
E-Tender Details E-Tender
48-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം