| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM Phase II- ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor- Providing water supply house service connections in Mancode and adjoining wards -Road Restoration work of Kalanjoor – Padam Road

Tender Details
Tender Number 20/EE/PHDn/KTR/2021-22
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 13-08-2021
Due Date 25-08-2021
Amount ₹6015573.00
Work Details JJM Phase II- ARWSS to Pathanapuram and Piravanthoor- Providing water supply house service connections in Mancode and adjoining wards -Road Restoration work of Kalanjoor - Padam Road
E-Tender Details E-Tender
TenderNotice-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം