| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

JJM- 2020-21 – VELLAVOOR PANCHAYATHKOTTAYAM DISTRICT – PHASE I- PACKAGE 2 – LAYING PIPE LINES AND PROVIDING FHTCS (IN PHASE 1 ZONE 1 DMA II & DMA III).- First ReTender

Tender Details
Tender Number 1RE55/SE/ PHCK/ 2020-2021
Office Name Chief Engineer, Southern Region, Thiruvananthapuram.
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-04-2021
Due Date 07-05-2021
Amount ₹107109903
Work Details This work is for providing a total number of----2000------new FHTCs and allied water supply infrastructure like pipe lines, pumpsets, valves, valve chambers, flow meters etc in VELLAVOOR Panchayat of Kottayam district as per BoQ attached. FHTCs shall be provided as per the beneficiary list approved by KWA. Temporary restoration of road surfaces that are dismantled for this project is also included in the scope of the work. The quantity mentioned in the NIT for different items in the following clauses are for easy information and the bidders shall quote the rate for all items of work as per the Pricebid BoQ even if any items are not mentioned in the NIT
E-Tender Details E-Tender
1RE55JJM1NITVellavoorP2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം