| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21- Providing FHTCs (2300 Nos) in Perumatty gramapanchayath.

Tender Details
Tender Number Re-Tender No. 32/20-21/SE/PHC/PKD
Office Name PH Circle Palakkad
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-09-2020
Due Date 14-10-2020
Amount ₹14394875
Work Details Civil construction and pipe laying etc
Perumatti-retender-Notice

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം