| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:12 pm 
KWAKWAKWA

JJM 2020-21 (Phase I & II – Balance Works) – Chelannur, Kuruvattur, Kakkodi, Thalakkulathur, Peruvayal, Olavanna and Kunnamangalam Grama Panchayaths in Kozhikode District- Providing Functional Household Tap Connections (FHTCs -26689Nos) and Laying Distribution lines

Tender Details
Tender Number SE/PHC/KKD/02/2021-22
Office Name PH Circle Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-05-2021
Due Date 31-05-2021
Amount ₹545509860
Work Details Providing Functional Household Tap Connections (FHTCs -26689Nos) and Laying Distribution lines
E-Tender Details E-Tender
CorrectedTN02

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം