| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

JJM – 2020-2021 – Poovachal Grama Panchayath – Providing Functional Household Tap Connections

Tender Details
Tender Number 46/2020-21/HWD/RT1
Office Name Head Works Division Aruvikkara
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 21-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹3143651
Work Details JJM - 2020-2021 - Poovachal Grama Panchayath - Providing Functional Household Tap Connections
E-Tender Details E-Tender
46-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം