| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

JalJeevam Mission- Phase II -BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections from pipe line extension and replacement of pipes and part of rennovation of WTP (Elampal) in Ezhukone grama panchayat 578.5

Tender Details
Tender Number 62/2020-21/SE/Q
Office Name PH Circle Kollam
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-09-2020
Due Date 23-10-2020
Amount ₹57850000
Work Details Phase II -BAWSS to Kundara and panchayths-Providing house connections from pipe line extension and replacement of pipes and part of rennovation of WTP (Elampal) in Ezhukone grama panchayat (5086 Nos)
T-Notice-No.-62-67-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം