| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission – Setting up of Chemical and Bacteriological Lab

Tender Details
Tender Number KWA/QCD/KKD/01/2020-21
Office Name Quality Control Division Kozhikode
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹1257566
Work Details Jal Jeevan Mission - Setting up of Chemical and Bacteriological Lab -Additional civil works to the newly constructed Q.C. Lab below OHSR (JICA) , Malaparamba , Kozhikode
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_12-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം