| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission Providing FHTCs to Tirunnavaya Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number SE/PHC/MPM/26/2020-21
Office Name PH Circle Malappuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 28-08-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹23605064
Work Details Jal Jeevan Mission Providing FHTCs to Tirunnavaya Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_144-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം