| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

Jal Jeevan Mission-Kannur District – Kunhimangalam Panchayath-WSS to Cheruthazham and Kunhimangalam Phase II- Providing balance FHTCs

Tender Details
Tender Number 161/2020-21/PHC/KNR
Office Name PH Circle Kannur
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 16-02-2021
Due Date 15-03-2021
Amount ₹12244212
Work Details Jal Jeevan Mission-Kannur District – Kunhimangalam Panchayath-WSS to Cheruthazham and Kunhimangalam Phase II- Providing balance FHTCs
E-Tender Details E-Tender
TenderNotice-161

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം