| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

“Jal Jeevan Mission 2020-21 –Providing Functional Household Tap Connections (FHTC) in Ayyappankovil grama panchayaths in Ernakulam District”

Tender Details
Tender Number 36 /2020-21/SE/PHC/MVPA
Office Name PH Circle Muvattupuzha
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-10-2020
Due Date 23-10-2020
Amount ₹12104362
Work Details “Jal Jeevan Mission 2020-21 –Providing Functional Household Tap Connections (FHTC) in Ayyappankovil grama panchayaths in Ernakulam District”
tender-notice-36

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം