| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work – Pavithreswaram Grama Panchayath – ARWSS to Kulakkada and Pavithreswaram:- Line extension at various wards of Pavithreswaram Grama Panchayath

Tender Details
Tender Number 07/EE/PHDn/KTR/2021-22
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 04-05-2021
Due Date 12-05-2021
Amount ₹2165685
Work Details Deposit work - Pavithreswaram Grama Panchayath - ARWSS to Kulakkada and Pavithreswaram:- Line extension at various wards of Pavithreswaram Grama Panchayath
E-Tender Details E-Tender
TenderNotice-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം