| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work :-Extension of pipe line in various wards Chithara Grama panchayath

Tender Details
Tender Number 04/EE/PHDn/KTR/2021-22
Office Name PH Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 21-04-2021
Due Date 05-05-2021
Amount ₹4975106
Work Details Deposit work :-Extension of pipe line in various wards Chithara Grama panchayath
E-Tender Details E-Tender
TenderNotice-3

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം