| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

66/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM

Tender Details
Tender Number 66/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹21695468
Work Details 66/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Poovar Grama Panchayath –PhaseII--Providing FHTCS to house holds through retrofitting and pipe line extension in various wards of Poovar grama panchayath.
tendernotice-95

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം