തിരുവനന്തപുരം: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ജല​ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ലാബുകളിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ജലപരിശോധനാ നിരക്കുകളിൽ ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തി. പൊതുജനസൗകര്യാർഥം ഒാരോ ഘടകം മാത്രം പരിശോധിക്കാനായി പുതിയ സംവിധാനവും നിലവിൽ വന്നു. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 430-ാം ബോർഡ് യോ​ഗമാണ് നിരക്ക് ഇളവുകൾ അം​ഗീകരിച്ചത്. വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിശോധനകൾക്കായി അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത പാക്കേജുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ പാക്കേജുകളും നിരക്കുകളും

ജൈവമാലിന്യ പരിശോധന – 625 രൂപ
17 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫുൾ പാക്കേജ്- 2450 രൂപ( പഴയ നിരക്ക് 3300)
ലൈസൻസിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് –1590 രൂപ
11 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനറൽ പാക്കേജ് — 1625 ( പഴയ നിരക്ക് 2400)
സബ് ജില്ലാ ലാബുകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് — 1150

മൂന്നിൽത്താഴെ ഘടകങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് 100 രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരും. ​ഗാർഹിക വിഭാ​ഗത്തിൽ പരിശോധനാ നിരക്കുകൾക്കു മാറ്റമില്ല. നിലവിലെ 850രൂപ, 500 രൂപ പാക്കേജുകൾ തുടരുന്നതാണ്. 850 രൂപ പാക്കേജിൽ ജൈവ ഘടകങ്ങൾ അടക്കം 19 ഘടകങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുക. ജൈവ ഘടകങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിക്കാനുള്ളതാണ് 500 രൂപയുടെ പാക്കേജ്. സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ പരിശോധനാ നിരക്കുകൾ ​ഗാർഹിക വിഭാ​ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഒാരോ ഘടകം മാത്രമായി 24 ഘടകങ്ങളിൽമേൽ ജലപരിശോധന ലഭ്യമാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജല​ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ വിഭാ​ഗത്തിനു കീഴിൽ, 82 എൻഎബിഎൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബുകളിൽ ജല ​ഗുണനിലവാര പരിശോധനാസൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ​ലാബുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ടോൾഫ്രീ നമ്പരായ 1916-ൽ വിളിക്കാം

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content