| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

സഹപ്രവർത്തകയുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി

അക്വ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. പ്രജിത എം പി 3.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് (ചികിത്സ സഹായം) തൃശൂർ ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി. പൗളി പീറ്റർ ന് കൈ മാറുന്നു.നേരത്തെ 50000 രൂപയുടെ അടിയന്തിര സഹായം അക്വ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിക്ക് വേണ്ടി നല്കിയിരുന്നു

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം