സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി Weekly Knowledge Sharing Sessions അക്വ ടെക്നിക്കൽ കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന്റെ ആറാമത്തെ സെഷൻ ഡോ. ലമാന്റോ സോമർവെൽ (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടെക്നോസോൾ) നയിക്കുന്നു


?വിഷയം : Soil Testing and Foundation Design

?Time 7.30 pm
?Date 26/6/2021
?Link https://meet.google.com/ich-smcj-zvnഅക്വടെക്ക് സബ് കമ്മറ്റി.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)