| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഓഫീസർമാരുടെ അറിവുകൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിനും പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും തുടർച്ചയായി Weekly Knowledge Sharing Sessions അക്വ ടെക്നിക്കൽ കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സെഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ. തംപി എസ് നയിക്കുന്നു.
?വിഷയം : Pumps and Motors, Pump House Maintenance & Energy Saving Options

?Time 7.30 pm
?Date 19/6/2021
?Link
https://meet.google.com/rin-jjsq-qfn

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം