| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

WS to minority concentrated area -CARWSS to Thirunnavayya and adjoining villages -Pipe line extension to ward no 11 in marakkara panchayath

Tender Details
Tender Number TENDER NO.35/2020-21
Office Name PH Division Edappal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 16-09-2020
Due Date 26-09-2020
Amount ₹562977
Work Details WS to minority concentrated area -CARWSS to Thirunnavayya and adjoining villages -Pipe line extension to ward no 11 in marakkara panchayath
E-Tender Details E-Tender
35

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം