| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

TWSS – Mace- Leak Rectification of 1200 mm CI line near Kummy pump house

Tender Details
Tender Number 5/2021-22/ WSSD/AVK
Office Name WS Sub Division Aruvikkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 17-04-2021
Due Date 22-04-2021
Amount ₹400200
Work Details Mace- Leak Rectification of 1200 mm CI line near Kummy pump house
Tendernotice1-9

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം