| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Tender No.01/2020-21/AEE/KWA/PLR. Mace of. UWSS to PUNALUR-Raw water pump house-Lifting 125 H P motor No.2, Rewinding, fitting in correct alignment and discharge head then take trial run .

Tender Details
Tender Number Tender No.01/AEE/KWA/PLR.
Office Name WS Sub Division Punalur
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 15-05-2020
Due Date 22-05-2020
Amount ₹123127
Work Details Mace of. UWSS to PUNALUR-Raw water pump house-Lifting 125 H P motor No.2, Rewinding, fitting in correct alignment and discharge head then take trial run

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം