| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 22-01-2022, 4:51 pm 
KWAKWAKWA

Supply and installation of RO Plant

Tender Details
Tender Number 2021_KWA_434946_1
Office Name WS Project Sub Division Haripad
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 17-08-2021
Due Date 31-08-2021
Amount ₹195558
Work Details MP LAD 2018 2019 Honble MP Dr Syed Naseer Hussain Supply Erection Testing and Commissioning of Skid Mounted 250 LPH Output Capacity RO Plant Capable to remove TDS up to 2000 PPM with all accessories in G L P S Thrikkunnappuzha
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_166

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം