| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 18-01-2022, 11:27 pm 
KWAKWAKWA

STATE PLAN 2021 2022 RWSS to Kareepra Supplying and erection and trial running of 60 HP CF pump Set at Clear water Pump House Kareepra

Tender Details
Tender Number 19/AEE/PHSK/2021-2022
Office Name കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
Project Name State Plan
Tender Date 11-08-2021
Due Date 09-08-2021
Amount ₹1024861
Work Details Supplying and erection and trial running of 60 HP C/F pump set
E-Tender Details E-Tender
Notice-2

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം